Znaczenie instytucji pozarządowych w obszarach edukacyjnych (cz.2)

Mając na uwadze coraz większą profesjonalizację III sektora w Polsce[1], liderzy „pozarządówki” powinni mieć na względzie dopasowanie swoich działań do zachodzących przemian społecznych w naszym kraju oraz do tworzenia takiego rodzaju projektów, które pomogą w rozwiązywaniu krajowych problemów, zw. m.in. z bezrobociem podyktowanym zjawiskiem wykluczenia zawodowego, ubóstwem, czy z brakiem zrozumienia trendów gospodarczych i globalnych przemian.

Wiele instytucji pozarządowych pomaga osobom wykluczonym zawodowo z powodu zaawansowanego wieku lub zaniku popularności danej branży, w przekwalifikowaniu się, młodzieży w pożytecznym wykorzystywaniu swojego czasu w okresie pozaszkolnym, w międzynarodowym przepływie pracowników, etc. realizując programy typu:

"Uczenie się przez całe życie" - program Unii Europejskiej, w skład którego wchodzą programy Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig. Jego celem jest rozwój różnych form uczenia się poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących oraz doskonalenia zawodowego.[2]

Globalna edukacja

Bardzo ważnym zagadnieniem z zakresu edukacji, który leży przede wszystkim w rękach organizacji pozarządowych jest „Globalna edukacja”, której owoce pozwolą przygotować dzieci i młodzież do funkcjonowania w globalnym społeczeństwie informacyjnym, opartym na wiedzy.

„Globalna edukacja” to również swego rodzaju praca u podstaw, gdyż od najmłodszych lat, powinno się zaszczepiać w młodych ludziach wartości, które budują społeczną odpowiedzialność ( nie tylko w granicach swojego kraju, ale również wobec innych narodowości i ras), poszanowanie ludzkiej godności oraz zrozumienie wobec innych kultur i religii.

Takie podejście zmniejsza ryzyko powstania zjawiska rasizmu, xenofobii, nacjonalizmu i innym powodującym ograniczony sposób pojmowania otaczającego nas świata.

Organizacje pozarządowe (np. PAH), które realizują projekty związane z propagowaniem globalnej edukacji i pomocą humanitarną ukazują, że bez względu na dzielące nas różnice, możemy sobie pomagać tworząc jednocześnie nierozerwalne więzi społeczne.

Z kolei wciąż powiększające się zjawisko globalizacji wręcz wymusza na nas stosowanie mechanizmów, które nam ułatwią poruszanie się między innymi narodowościami oraz na zróżnicowanym, często zmieniającym się rynku pracy.

To pomoże w budowaniu pozytywnego nastawienia wśród ludzi wobec mobilności związanej ze zmiana miejsca zamieszkania.

Rola III sektora w edukacyjnej „pracy u podstaw”

Największe znaczenie w kształtowaniu ludzkich postaw, ma oddziaływanie bodźców i informacji na młode, nieukształtowane jeszcze w pełni umysły.

W Polsce borykamy się wciąż ze zjawiskiem niskiego kapitału społecznego, zaś wiele organizacji pozarządowych stara się aktywizować bądź uzmysławiać ludziom, jak ważna jest społeczna odpowiedzialność i współpraca budująca więzi.

Niestety są to często działania krótkofalowe, a nawet jednorazowe, ponieważ ciężko jest zmienić umysł i podejście dorosłego człowieka, szczególnie w kraju, gdzie brakuje zaufania społecznego prowadzącego czasami do patologii społecznej, jaką jest alienacja.

Dobrym sposobem na te przypadłość, byłaby praca u podstaw, która powinna leżeć w kompetencjach pedagogów.

Polscy nauczyciele niestety nie mają takiej siły sprawczej, co jest podyktowane brakiem zaufania rządu wobec ludzi[3], rozbudowaną centralizacją edukacyjną oraz odgórnie narzuconymi programami oświaty.

Np. w Finlandii, gdzie wypracowano społeczeństwo obywatelskie oparte na wiedzy, jest wręcz odwrotnie.

Główne założenia Narodowego Curriculum, czyli programu nauczania, stworzonego przez Ministerstwo Edukacji, mają na celu osiągnięcie długo planowych założeń rządu. Kształcenia i budowania odpowiedzialnego, świadomego i zaradnego społeczeństwa, co w niewątpliwy sposób ułatwia funkcjonowanie w codziennym życiu społecznym. Natomiast lokalne strategie rozwojowe władz szkolnych, bądź administracji państwowej, dostosowują założenia ministerialne do lokalnej rzeczywistości.[4]

Dlatego do czasu, kiedy nasz rząd nie zmieni strategii nauczania, w tym roli i obowiązków pedagogów, organizacje pozarządowe powinny wytworzyć nowe modele budowania naszego społeczeństwa obywatelskiego, przez m.in.:

 - tworzenie profesjonalnych ośrodków doradztwa edukacyjnego[5], w których pomagałyby młodym ludziom w wyborze dalszej ścieżki kształcenia z uwzględnieniem osobistych predyspozycji oraz trendów i wymagań rynków pracy

- organizowane tematycznych spotkań edukacyjnych, podczas których zatrudnieni w organizacjach nauczyciele mogliby „doedukować” młode osoby w konkretnych zagadnieniach, realizując program (przedmiot) stosując własne sposoby przekazania wiedzy. Tacy nauczyciele powinni dodatkowo otrzymać od organizacji, przez które byliby zatrudnieni, odpowiednie narzędzia i okresowe szkolenia[6], które podnosiłyby ich innowacyjność, różnorodność oraz efektywność przekazywania wiedzy.

Istnieją również organizacje pozarządowe, które wypracowując odpowiednie standardy pracy, z uwzględnieniem czynnika międzynarodowych różnic społecznych, realizują projekty powiązane zarówno z obszarem programu „globalna edukacja” oraz „praca u podstaw”.

Jednym z przykładów są instytucje, które dzięki realizacji odpowiednich strategii edukacyjnych, starają się zatrzeć w umysłach dzieci i młodzieży afrykańskiej, jakiekolwiek różnice prowadzące do wspólnej niechęci[7] i zwiększając ich świadomość globalną, redukując tym samym możliwości przyszłego zagrożenia konfliktami międzynarodowymi na tle etnicznym, religijnym, gospodarczym, czy politycznym.

Reasumując, pamiętajmy o dużym znaczeniu pomysłowych, profesjonalnie prowadzonych instytucji III sektora.

Działania takich organizacji wraz z przychylnym nastawieniem liderów politycznych, stwarzają coraz większą szansę na budowanie coraz to bardziej świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa, a tym samym lepszej przyszłości kraju.

„Organizacje pozarządowe przyczyniają się do realizacji celów w społecznym wymiarze Strategii Lizbońskiej. Jednakże dla osiągania wyzwań tej Strategii, niezbędne jest także realizowanie zadań na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych.”[8]

 Dlatego realizując swoje, często ambitne i efektywne założenia, organizacje muszą również je promować i przekonywać do ich słuszności nie tylko liderów politycznych, ale również całe społeczeństwo polskie.

Mając takie poparcie, Polska będzie miała coraz większą szansę na ulepszenie swojego systemu, poprzez sukcesywne „ulepszanie” swoich obywateli.

Piotr Bińczak – absolwent Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Obszary zainteresowania: szeroko pojęte działania edukacyjne sprzyjające wyzwalaniu indywidualnej kreatywności i odpowiedzialności, życie społeczne i możliwości usprawnień organizacyjnych, rekonstrukcja historyczna. Autor projektu zakładającego utworzenie w szkołach średnich doradczych ośrodków edukacyjnych.[2] FRSE, Informacje o programie

[3] “Zawód nauczyciel. Czas na rozsądnych przewodników zamiast nieefektywnych kaznodziei.”, Piotr Bińczak - http://piotrbinczak.blogspot.com/2013/04/nauka-dla-wiedzy-cz-4.html - data dostępu 28 kwietnia 2013

[4]A short history of educational reform in Finland”Pasi Sahlberg - http://pdfsb.com/readonline/5a315a416641702b575878364358566d56413d3d-5154821

[5]Czas na świadomą edukację”- http://www.instytutobywatelski.pl/14318/komentarze/czas-na-swiadoma-edukacje, data dostępu 28 kwietnia 2013

[6] Tego typu szkolenia uwzględniałyby dokształcanie pedagogów (doradców) w ramach analizy społeczno gospodarczej w wymiarze mikro i makro, zapoznawanie z nowoczesnymi narzędziami technologicznymi ułatwiającymi uczenie się , wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, gdzie od dawna funkcjonują społeczeństwa obywatelskie, etc.

[7] “Evolving Partnerships: The Role of NGOs in Basic Education in Africa”, Yolande Miller-Grandvaux, Michel Welmond, Joy Wolf

[8] „Rola organizacji pozarządowych w realizacji celów wynikających ze Strategii Lizbońskiej”, Beata Przyblska - Maszner

Purchase cialis no prescription. Buy accutane online. http://drgs365.com/generic-levaquin/ | viagra 100mg
?>